Cài đặt SMTP Gmail không cần plugin

Chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
    if ( !is_object( $phpmailer ) )
    $phpmailer = (object) $phpmailer;
    $phpmailer->Mailer     = 'smtp';
    $phpmailer->Host       = 'smtp.gmail.com';
    $phpmailer->SMTPAuth   = 1;
    $phpmailer->Port       = 587; // 465 (nếu chọn SSL) / 587 (nếu chọn TLS)
    $phpmailer->Username   = 'email@gmail.com'; // Tài khoản gmail
    $phpmailer->Password   = 'Mat_khau_ung_dung'; // Mật khẩu ứng dụng
    $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
    $phpmailer->From       = 'email@gmail.com'; // Tài khoản gmail gửi mail
    $phpmailer->FromName   = 'huanle.info'; // Tên tài khoản gửi mail
});

* Cách tạo mật khẩu ứng dụng

Done!

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields