Check số điện thoại Việt Nam khi dùng CF7

Tạo Form bằng CF7, trong đó lưu ý đoạn text your-tel để sử dụng ở đoạn javascript bên dưới

1
2
3
4
5
6
7
8
<div class="flex-row medium-flex-wrap">
    <div class="flex-col flex-grow">
        [tel* your-tel placeholder "Số điện thoại"]
    </div>
    <div class="flex-col ml-half">
        [submit class:button primary "Gửi SĐT"]
    </div>
    </div>

Chèn vào file Functions.php

1
2
3
4
5
6
7
/** Check SĐT Việt Nam hợp lệ **/
function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) {
  $result = preg_match( '/((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/', $tel );
  return $result;
}
         
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Với theme Flatsome thêm đoạn javascript dưới đây vào Advanced Options -> Global Settings -> FOOTER SCRIPTS; Với theme khác có thể chèn vào footer của theme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('body').on('click','.wpcf7-submit', function() {
    var hl_regex = /((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})b)/g;
    var mobile = $('#your-tel').val();
    if(your-tel !==''){
        if (hl_regex.test(your-tel) == false)
        {
            alert('Số điện thoại của bạn không đúng định dạng!');
        }else{
            alert('Số điện thoại của bạn hợp lệ!');
        }
    }else{
        alert('Bạn chưa điền số điện thoại!');
    }
    });
});
</script>

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields