Chỉnh sửa trang thanh toán của Woocommerce

Function

Chèn code dưới đây vào function.php của theme đang sử dụng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
/*Sắp xếp lại thứ tự các field*/
add_filter("woocommerce_checkout_fields", "order_fields");
function order_fields($fields) {
 
  //Shipping
  $order_shipping = array(
    "shipping_last_name",
    "shipping_phone",
    "shipping_address_1"
  );
  foreach($order_shipping as $field_shipping)
  {
    $ordered_fields2[$field_shipping] = $fields["shipping"][$field_shipping];
  }
  $fields["shipping"] = $ordered_fields2;
  return $fields;
}
 
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields',99 );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
  unset($fields['billing']['billing_company']);
  unset($fields['billing']['billing_first_name']);
  unset($fields['billing']['billing_postcode']);
  unset($fields['billing']['billing_country']);
  unset($fields['billing']['billing_city']);
  unset($fields['billing']['billing_state']);
  unset($fields['billing']['billing_address_2']);
  $fields['billing']['billing_last_name'] = array(
    'label' => __('Họ và tên', 'devvn'),
    'placeholder' => _x('Nhập đầy đủ họ và tên của bạn', 'placeholder', 'devvn'),
    'required' => true,
    'class' => array('form-row-wide'),
    'clear' => true
  );
  $fields['billing']['billing_address_1']['placeholder'] = 'Ví dụ: Số xx Ngõ xx Phú Kiều, Bắc Từ Liêm, Hà Nội';
 
  unset($fields['shipping']['shipping_company']);
  unset($fields['shipping']['shipping_postcode']);
  unset($fields['shipping']['shipping_country']);
  unset($fields['shipping']['shipping_city']);
  unset($fields['shipping']['shipping_state']);
  unset($fields['shipping']['shipping_address_2']);
 
  $fields['shipping']['shipping_phone'] = array(
    'label' => __('Điện thoại', 'devvn'),
    'placeholder' => _x('Số điện thoại người nhận hàng', 'placeholder', 'devvn'),
    'required' => true,
    'class' => array('form-row-wide'),
    'clear' => true
  );
  $fields['shipping']['shipping_last_name'] = array(
    'label' => __('Họ và tên', 'devvn'),
    'placeholder' => _x('Nhập đầy đủ họ và tên của người nhận', 'placeholder', 'devvn'),
    'required' => true,
    'class' => array('form-row-wide'),
    'clear' => true
  );
  $fields['shipping']['shipping_address_1']['placeholder'] = 'Ví dụ: Số xx Ngõ xx Phú Kiều, Bắc Từ Liêm, Hà Nội';
 
  return $fields;
}
 
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 );
function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){
  echo '<p><strong>'.__('Số ĐT người nhận').':</strong> <br>' . get_post_meta( $order->id, '_shipping_phone', true ) . '</p>';
}

Thêm đoạn CSS này vào theme đang dùng

1
2
3
p.form-row-first, p.form-row-last{width:100%}
.woocommerce-billing-fields input{margin-bottom:0}
#customer_details label{font-weight: normal; font-size: 15px; color:#950303}

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields