Home / Website / Code show sản phẩm nổi bật lên trước trong danh mục sản phẩm wordpress

Code show sản phẩm nổi bật lên trước trong danh mục sản phẩm wordpress

Đoạn code này bạn chỉ cần copy và paste vao archive-product.php trước khi kiểm tra nhớ set 1 vài sản phẩm nổi bật của chuyên mục đó để kiểm tra nhé!

<div class='out6'>
<!-- feature post -->
<?php
$category = get_queried_object(); //GET CATEGORY HIỆN TẠI
$args = array(
'post_type' => 'product',
'posts_per_page' => 8,
'orderby' => 'date',
'fields' => 'ids',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_visibility',
'field' => 'name',
'terms' => 'featured',
),
array(
'taxonomy' => 'product_cat',
'field' => 'id',
'terms' => ''.$category->term_id.'', //GET PRODUCT HEO CATEGORY ID
'include_children' => false // Nếu lấy sản phẩm ở mục con bạn chỉ cần đổi false => true or xóa đi cũng được
)
),
);
$featured = new WP_Query( $args );
if($featured->have_posts()) :
?>
<div class='box4'>
<div class='box5'>
<h2><a href="#">Sản phẩm hot</a></h2>
</div>
<div class='box6'>
<div id='sanphamhot' class='owl-carousel owl-theme clear'>
<?php while($featured->have_posts()) : $featured->the_post(); ?>
<div class='item'>
<div class='box7 fixheight2'>
<?php wc_get_template_part('loop/sales'); ?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<?php if(has_post_thumbnail()){the_post_thumbnail('full');} ?>
</a>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<h3><?php the_title(); ?></h3>
</a>
<p>Model: <?php the_field('model'); ?></p>
<p>Giá bán lẻ đề xuất</p>
<p class='price'>
<?php
global $product;
//$currency = get_woocommerce_currency_symbol();
$price = get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true); //GIÁ HIỆN GỐC
$sale = get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true); //GIÁ BÁN
if($sale){
echo wc_price($sale);
}else{
echo wc_price($price);
}
?>
<?php if ($product->is_in_stock() ) : ?>
<a href="<?php echo apply_filters('add_to_cart_url', esc_url( $product->add_to_cart_url() )); ?>"><?php echo apply_filters( 'add_to_cart_text', __( 'Mua', 'oscartheme' ) ); ?></a>
<?php else : ?>
<a href="<?php echo apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_url', get_permalink( $product->id ) ); ?>" ><?php echo apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_text', __( 'Xem', 'oscartheme' ) ); ?></a>
<?php endif; ?>
</p>
</div>
</div>
<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>
</div>
</div>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

Kết quả:

Nguồn: namdinhweb.net

Check Also

Smart Fixed Navigation

Creating the structure The structure is straightforward: the navigation and its “trigger” are inside the …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *