Home / English / [English] 1. Going to the Zoo

[English] 1. Going to the Zoo

She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. She sees an elephant. The elephant has a long trunk. She sees a turtle. The turtle is slow. She sees a rabbit. The rabbit has soft fur. She sees a gorilla. The gorilla is eating a banana.

Nguồn: eslfast.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *