Home / English / [English] 3. She Goes to the Nurse

[English] 3. She Goes to the Nurse

She goes out to play. She runs around. She falls down. It hurts. She cries. She gets up. She goes to the nurse. The nurse is nice. She looks friendly. The nurse gives her a lollipop. It tastes good. The nurse gives her a bandage. She is okay now. She walks back to class.

Nguồn: eslfast.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *