Javascript hoa mai đào bay theo chuột của Fshare

Chèn vào footer hoặc vào đâu tùy ý

1
2
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://static1.fshare.vn/js/mousehoa.js"></script>

hoặc sử dụng đoạn script đầy đủ dưới đây

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).on('mousemove', function(e) {
    function function_name(argument) {
        // body...
    }
    var xMouse = e.pageX;
    var yMouse = e.pageY;
    if (Math.random() < 0.1) {
        setTimeout(function() {
            var l = document.createElement("DIV");
            var size = (Math.floor(Math.random() * (30 - 10)) + 10);
            l.style.width = size + "px";
            l.style.height = size + "px";
            l.style.backgroundImage = "url(https://i.imgur.com/yvAi5UU.png)";
            var bg_pos = (Math.floor(Math.random() * 4));
            l.style.backgroundPosition = "0px -"+(size*bg_pos)+"px";
            l.style.backgroundSize = size + "px "+4*size+"px"
            l.style.position = "absolute";
            l.style.left = (xMouse) + "px";
            l.style.top = (yMouse + 10) + "px";
            l.style.zIndex = 9999;
            l.style.display = 'none';
            document.body.appendChild(l);
            $(l).fadeIn(100);
            var stop = false;
            var hoaroi = function() {
                if (!stop) {
                    setTimeout(function() {
                        window.requestAnimationFrame(hoaroi);
                    }, 20);
                    l.style.top = (parseInt($(l).css('top'), 10) + 1) + "px";
                    if ((parseInt($(l).css('top'), 10)) % 10 == 0) {
                        if (Math.random() < 0.5) {
                            l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) + 1) + "px";
                        } else {
                            l.style.left = (parseInt($(l).css('left'), 10) - 1) + "px";
                        }
                    }
                }
            }
            window.requestAnimationFrame(hoaroi);
            $(l).fadeOut((Math.floor(Math.random() * (2500 - 1000)) + 1000), function() {
                $(l).remove();
                stop = true;
            });
        }, 50);
    }
});
</script>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *