Trang chủ / Website / Javascript pháo hoa đơn giản cho website

Javascript pháo hoa đơn giản cho website

Copy và paste đoạn code dưới đây bỏ giữa thẻ <head> và </head> là được:

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var bits=80; // how many bits
var speed=33; // how fast - smaller is faster
var bangs=5; // how many can be launched simultaneously (note that using too many can slow the script down)
var colours=new Array("#03f", "#f03", "#0e0", "#93f", "#0cf", "#f93", "#f0c"); 
//           blue  red   green  purple cyan  orange pink

/****************************
*   Fireworks Effect   *
*(c)2004-14 mf2fm web-design*
* http://www.mf2fm.com/rv *
* DON'T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var bangheight=new Array();
var intensity=new Array();
var colour=new Array();
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var stars=new Array();
var decay=new Array();
var swide=800;
var shigh=600;
var boddie;

if (typeof('addRVLoadEvent')!='function') function addRVLoadEvent(funky) {
 var oldonload=window.onload;
 if (typeof(oldonload)!='function') window.onload=funky;
 else window.onload=function() {
  if (oldonload) oldonload();
  funky();
 }
}

addRVLoadEvent(light_blue_touchpaper);

function light_blue_touchpaper() { if (document.getElementById) {
 var i;
 boddie=document.createElement("div");
 boddie.style.position="fixed";
 boddie.style.top="0px";
 boddie.style.left="0px";
 boddie.style.overflow="visible";
 boddie.style.width="1px";
 boddie.style.height="1px";
 boddie.style.backgroundColor="transparent";
 document.body.appendChild(boddie);
 set_width();
 for (i=0; i<bangs; i++) {
  write_fire(i);
  launch(i);
  setInterval('stepthrough('+i+')', speed);
 }
}}

function write_fire(N) {
 var i, rlef, rdow;
 stars[N+'r']=createDiv('|', 12);
 boddie.appendChild(stars[N+'r']);
 for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) {
  stars[i]=createDiv('*', 13);
  boddie.appendChild(stars[i]);
 }
}

function createDiv(char, size) {
 var div=document.createElement("div");
 div.style.font=size+"px monospace";
 div.style.position="absolute";
 div.style.backgroundColor="transparent";
 div.appendChild(document.createTextNode(char));
 return (div);
}

function launch(N) {
 colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
 Xpos[N+"r"]=swide*0.5;
 Ypos[N+"r"]=shigh-5;
 bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
 dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
 if (dX[N+"r"]>1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";
 else if (dX[N+"r"]<-1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";
 else stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";
 stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];
}

function bang(N) {
 var i, Z, A=0;
 for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) { 
  Z=stars[i].style;
  Z.left=Xpos[i]+"px";
  Z.top=Ypos[i]+"px";
  if (decay[i]) decay[i]--;
  else A++;
  if (decay[i]==15) Z.fontSize="7px";
  else if (decay[i]==7) Z.fontSize="2px";
  else if (decay[i]==1) Z.visibility="hidden";
	if (decay[i]>1 && Math.random()<.1) {
	  Z.visibility="hidden";
	  setTimeout('stars['+i+'].style.visibility="visible"', speed-1);
	}
  Xpos[i]+=dX[i];
  Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);

 }
 if (A!=bits) setTimeout("bang("+N+")", speed);
}

function stepthrough(N) { 
 var i, M, Z;
 var oldx=Xpos[N+"r"];
 var oldy=Ypos[N+"r"];
 Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];
 Ypos[N+"r"]-=4;
 if (Ypos[N+"r"]<bangheight[N]) {
  M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
  intensity[N]=5+Math.random()*4;
  for (i=N*bits; i<bits+bits*N; i++) {
   Xpos[i]=Xpos[N+"r"];
   Ypos[i]=Ypos[N+"r"];
   dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
   dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
   decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
   Z=stars[i];
   if (M<colours.length) Z.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];
   else if (M<2*colours.length) Z.style.color=colours[colour[N]];
   else Z.style.color=colours[i%colours.length];
   Z.style.fontSize="13px";
   Z.style.visibility="visible";
  }
  bang(N);
  launch(N);
 }
 stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";
 stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";
} 

window.onresize=set_width;
function set_width() {
 var sw_min=999999;
 var sh_min=999999;
 if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
  if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
  if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
 }
 if (typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) {
  if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
  if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
 }
 if (document.body.clientWidth) {
  if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
  if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
 }
 if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
  sw_min=800;
  sh_min=600;
 }
 swide=sw_min;
 shigh=sh_min;
}
// ]]>
</script>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *