Sửa lỗi “Windows cannot connect to printer” trên Windows 7

Trong quá trình chia sẻ máy in qua mạng LAN nếu gặp lỗi “Windows cannot connect to printer” trên Windows 7

Lỗi này xả ra là do trong quá trình chia sẻ máy in, đường dẫn vào thư mục driver máy in chia sẻ đã bị thay đổi khiến cho quá trình copy driver từ máy có máy in sang máy không có máy in không thực hiện được.

Cách 1: Xóa khóa BIDI trong registry của máy không có máy in (Lưu ý: Nên sao lưu registry trước khi thực hiện):

– Vào Start\Run gõ: Regedit, sau đó tìm khoá theo đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printer\printername\CopyFiles
chọn key BIDI và xóa đi.

Cách 2: Chép file hệ thống trên máy B:

– Vào thư mục C:\Windows\system32\  chọn file có tên “mscms.dll
– Sao chép tập tin này vào thư mục:

C:\Windows\system32\spool\drivers\x64\3\ nếu đang sử dụng Windows 7 64-bit .
C:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\ nếu đang sử dụng Windows 7 32-bit.

– Sau đó thực hiện chia sẻ máy in, quá trình cài đặt sẽ thành công.

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields