Home / Tag Archives: CSS

Tag Archives: CSS

Sử dụng Font Awesome

To use the Font Awesome icons, add the following line inside the <head> section of your HTML page: <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> Note: No downloading or installation is required! You place Font Awesome icons by using the prefix fa and the icon’s name. Example The following code: <!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> </head> <body> …

Read More »

Smart Fixed Navigation

Creating the structure The structure is straightforward: the navigation and its “trigger” are inside the same #cd-nav div. The inside the .cd-nav-trigger anchor tag will be used to create the menu icon with CSS only. <header><!-- ... --></header><div id="cd-nav"> <a href="#0" class="cd-nav-trigger">Menu<span></span></a> <nav id="cd-main-nav"> <ul> <li><a href="#0">Homepage</a></li> <li><a href="#0">Services</a></li> <li><a …

Read More »

CSS rút gọn tiêu đề thành 2 hàng

Thông thường các sản phẩm ở Việt Nam có tên khá dài, và không đều nên lên web rất xấu. Đơn giản là hôm nay mình chia sẻ đoạn css để rút gọn tiêu đề lại cho đều với nhau. CSS như sau: p.name.product-title a { padding-top: 5px; text-align: center; …

Read More »