Home / Tag Archives: Javascript

Tag Archives: Javascript

Javascript hoa mai đào bay theo chuột của Fshare

Chèn vào footer hoặc vào đâu tùy ý <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://static1.fshare.vn/js/mousehoa.js"></script> hoặc sử dụng đoạn script đầy đủ dưới đây <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).on('mousemove', function(e) { function function_name(argument) { // body... } var xMouse = e.pageX; var yMouse = e.pageY; if (Math.random() < 0.1) { setTimeout(function() { …

Read More »