Home / Tag Archives: Woocommerce

Tag Archives: Woocommerce

Code show sản phẩm nổi bật lên trước trong danh mục sản phẩm wordpress

Đoạn code này bạn chỉ cần copy và paste vao archive-product.php trước khi kiểm tra nhớ set 1 vài sản phẩm nổi bật của chuyên mục đó để kiểm tra nhé! <div class='out6'><!-- feature post --><?php $category = get_queried_object(); //GET CATEGORY HIỆN TẠI$args = array('post_type' => 'product','posts_per_page' => 8,'orderby' => …

Read More »