Trang chủ / Website / Plugin / Tạo nút Mua hàng trên Shopee bằng AFC

Tạo nút Mua hàng trên Shopee bằng AFC

<!-- Nút Mua trên Shopee -->
<?php if( get_field('mua_tren_shopee') ): ?>
	<p style="text-align: left; margin-top: 10px;"><a href="<?php the_field('mua_tren_shopee'); ?>" target="_blank" rel="nofollow"><img src="https://i.imgur.com/U9qpa8q.png" alt="Mua trên Shopee" Title="Mua trên Shopee"></a></p>
<?php endif; ?>
<!-- Hết nút Mua trên Shopee -->
HTML

Link toàn bộ ảnh nut Mua hàng Shopee có thể tham khảo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *