Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh

Bổ sung các lệnh hữu ích vào menu ngữ cảnh
1. Thêm Copy To và Move To vào menu ngữ cảnh

 

2. Thêm Control Panel, Task Manager, Windows Update và một vài ứng dụng hữu ích khác vào menu ngữ cảnh My Computer

3. Bỏ chữ “Shortcut”  khi tạo shortcuts mới trên Windows

Giải nén được hai file:

  • RemoveShortcutText.reg – Bỏ chữ Shortcut khi tạo shortcut mới
  • RestoreShortcutText.reg – Phục hồi về mặc định (Có chữ Shortcut khi tạo shortcut mới)

Comments

comments

Leave a comment

* - Required fields