Thêm nội dung trước và sau bài post

1. Cách thêm nội dung trước bài post

Chỉnh sửa đoạn code sau và thêm vào functions.php của theme đang dùng

1
2
3
4
5
6
function mh_before($content) {
    $beforecontent = 'Nội dung cần chèn'; // Sửa chỗ này
    fullcontent = $beforecontent . $content;
    return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mh_before');

2. Cách thêm nội dung cuối bài post

Chỉnh sửa và thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng

1
2
3
4
5
6
function mh_after($content) {
    $aftercontent = 'Nội dung cần chèn'; //Sửa chỗ này
    $fullcontent = $content . $aftercontent;
    return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mhafter');

3. Thêm nội dung vào cả trước và sau bài post

Cũng chỉnh sửa và thêm code sau vào funtions.php của theme đang dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
function mh_before_after($content) {
    $beforecontent = 'Nội dung trước bài viết';
    $aftercontent = 'Nội dung sau/cuối bài viết';
    $fullcontent = $beforecontent . $content . $aftercontent;
   
    return $fullcontent;
}
add_filter('the_content', 'mh_before_after');

Nguồn: mcode.ovh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *